Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019.

( Cập nhật lúc: 16/01/2019  )

Được sự đồng ý, quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 11/01/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tổng kết công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh; các Sở; Ngành trong khối thi đua văn hóa- xã hội của tỉnh; UBND các huyện; phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa thông tin và truyền thông các huyện, thành phố; các phòng và các đơn vị sự nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối văn phòng Sở.

 

Báo cáo tổng kết đã đánh giá nổi bật những kết quả đạt được, đó là: Các đơn vị toàn ngành đã chủ động tham mưu, triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục vụ có hiệu quả các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá thể thao và du lịch của tỉnh và đất nước. Các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đa dạng, phong phú, các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc trong tỉnh từng bước được bảo tồn, phát huy, phục dựng đưa vào sinh hoạt văn hoá cộng đồng làm phong phú thêm nền văn hóa của tỉnh, góp phần thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tinh thần và sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, qua đó đã quảng bá giới thiệu hình ảnh đất và người Bắc Kạn tạo điều kiện cho phát triển du lịch. Các giá trị văn hóa dân tộc, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. Nhiều di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị, trở thành điểm đến du lịch. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội tại các địa phương và ý thức thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội của người dân đã có chuyển biến tích cực. Hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình được đẩy mạnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cơ bản được giữ vững, phát triển cả về quy mô và chất lượng. Qua phong trào một số cơ sở, vật chất, thiết chế hoạt động văn hoá ở thôn, bản được hình thành từ tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch từ tỉnh đến cơ sở góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

Đồng thời, Đảng bộ và Ban giám đốc Sở cũng nhận thấy những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ: Công tác tham mưu chính sách phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chưa được trú trọng, các sản phẩm du lịch chưa đa dạng phong phú, chưa đưa được các loại hình di sản văn hóa tạo thành sản phẩm du lịch. Hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư du lịch chưa cao. Hoạt động lữ hành chủ yếu là khai thác nguồn khách nội địa, chưa trực tiếp khai thác các tour du lịch quốc tế. Chất lượng dịch vụ tại một số khu, điểm du lịch còn chưa đảm bảo. Công tác chỉ đạo phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở chưa được thường xuyên, chưa có định hướng cụ thể để phát triển các phòng trào phù hợp với bản sắc văn hóa, thế mạnh từng vùng miền, công tác thông tin tuyên truyền hoạt động chưa đồng đều, phát triển chưa bền vững, nhất là tại các xã, thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Phương pháp lãnh đạo và các biện pháp chỉ đạo đôi khi chưa quyết liệt, chất lượng và hiệu quả của công tác tự phê bình và phê bình trong các phòng, đơn vị chưa cao, ý thức trách nhiệm công vụ còn bị xem nhẹ. Công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa quyết liệt, còn xảy ra việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời, chất lượng chưa cao, chậm tiến độ. Năng lực, trình độ chuyên môn của một số cá nhân trong công tác tham mưu văn bản, giải quyết nhiệm vụ còn yếu, chưa đáp ứng với thực hiện nhiệm vụ hiện nay, năng lực quản lí điều hành ở một số bộ phận còn hạn chế. Hoạt động của Bảo tàng, Thư viện còn mờ nhạt, chưa có nhiều sáng tạo để phát huy, hiệu quả hoạt động chiếu phim vùng cao hiện nay sẽ không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể gặp nhiều khó khăn do một số di sản đã và đang bị mai một, khó phục dựng. Các loại hình văn hóa dân gian, văn học nghệ thuật dân gian truyền thống đang có nguy cơ mai một, hình thức câu lạc bộ thơ ca, văn học, nghệ thuật, văn hóa còn phát triển chậm. Hệ thống giải thể thao tuyến tỉnh có một số môn hiện chưa phù hợp với sự phát triển phong trào thể dục thể thao từ cơ sở. Trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã lạc hậu, xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng chưa được đầu tư thay thế, cụ thể: Thiết bị phục vụ biểu diễn của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh; xe ô tô chuyên dùng phục vụ tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu nguồn kinh phí để hoạt động chuyên môn, đặc biệt là trang thiết bị và các thiết chế văn hóa ở cơ sở còn thiếu, chưa đồng bộ.

 

Để phát huy được những thành tích trong năm qua, khắc phục và giải quyết được những khó khăn, hạn chế; Lãnh đạo Sở VHTT&DL đã đề ra một số giải pháp chủ yếu sau: Chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của ngành để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết công việc. Tăng cường công tác tham mưu, quản lý của các phòng chuyên môn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc. Cụ thể hoá về tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ và xử lý nghiêm đối với việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ được giao nhưng không có lý do chính đáng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm củng cố niềm tin của nhân dân vào đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

 

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến trao đổi, thảo luận; đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh đã đạt được, trong điều kiện còn khó khăn về công tác cán bộ, cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa. Tuy nhiên cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, đó là: Chưa tham mưu, đề xuất về xây dựng chế độ, chính sách cho vận động viên có thành tích cao; chất lượng tham mưu, xây dựng một số đề án chưa được cao; phong trào đời sống văn hóa, văn nghệ, thể thao của tỉnh phát triển chưa được đồng đều; công tác hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên chưa được sát sao, cụ thể, rộng khắp; việc bảo tồn di sản còn nhiều hạn chế; công tác phục vụ đọc giả chưa được đổi mới; công tác quảng bá du lịch chưa được thường xuyên, liên tục, chưa gắn được với việc xã hội hóa; đầu tư vào du lịch còn chậm và nhiều hạn chế; sản phẩm du lịch còn nghèo nàn; việc tham mưu về chính sách phát triển du lịch chưa được tốt.

 

Để sớm khắc phục được những hạn chế ở trên; đồng chí Phạm Duy Hưng đã yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh cần tập trung chỉ đạo, tổ chức và thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Tham mưu, xây dựng và giao chỉ tiêu thành lập câu lạc bộ văn hóa, thể thao ở thôn, bản, tổ dân phố. Các huyện, thành phố cần phải tích cực triển khai các văn bản quy định về công tác văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch của tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông để kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung du tu, bảo vệ các di sản. Nghiên cứu và đổi mới công tác phục vụ bạn đọc đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Quan tâm sát sao, chu đáo cho việc tổ chức một số sự kiện lớn trong năm 2019 của tỉnh. Tập trung nhiên cứu, có giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, quảng bá, thu hút đầu tư vào du lịch.v.v.

 

Đ/c Phạm Duy Hưng-PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo


Để động viên tinh thần hăng say thực hiện nhiệm vụ, thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Hà Văn Trường- Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã trao tặng 01 Cờ thi đua và 02 Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.

 

Đ/c Hà Văn Trường GĐ Sở VHTTDL - Thừa ủy quyền Bộ VHTTDL tặng cờ thi đua cho Trung tâm VH TP. Bắc Kạn

Tác giả:  Ngô Văn Vấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII)(04/01/2019)

ĐOÀN CÔNG TÁC BAN CHỈ ĐẠO KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN(24/09/2018)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH(17/08/2018)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.(10/07/2018)

Khai mạc Giải bóng đá Công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX(10/07/2018)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ vận chuyển khách du lịch hồ Ba Bể.(22/06/2018)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018.(14/06/2018)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng làm việc tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.(06/03/2018)

UBND huyện Ba Bể - Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể xuân Mậu Tuất năm 2018.(13/02/2018)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức giải cầu lông “Mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018”.(02/02/2018)

Sign In