Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TỈNH BẮC KẠN

( Cập nhật lúc: 14/02/2020  )

Những năm qua, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có nhiều khởi sắc và đạt được những hiệu quả nhất định, góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử địa phương; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển và con người Bắc Kạn tới du khách trong và ngoài nước.

 

Với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và những nét văn hóa đặc sắc của 7 dân tộc anh em trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, tất cả đã tạo nên nét hấp dẫn riêng cho du lịch Bắc Kạn.


Song song với du lịch sinh thái thì hình thức du lịch văn hóa cộng đồng tại làng văn hóa Pác Ngòi đã thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên với sắc màu văn hóa của các dân tộc, phù hợp với xu hướng phát triển chung của du lịch thế giới.

 

 

Du lịch cồng đồng - Bản Pác Ngòi, Ba Bể

 

Để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, thu hút du khách đến tìm hiểu trải nghiệm nhiều hơn, cần mở ra một số loại hình du lịch mới như: Du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu trải nghiệm làng nghề và tìm hiểu văn hóa bản địa. Tuy nhiên, tài nguyên du lịch này vẫn chưa được khai thác đúng mức và có hiệu quả. Hầu hết những di sản văn hoá phi vật thể của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh chưa trở thành sản phẩm du lịch hoặc cũng chưa có khả năng khai thác để trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; đề cao vai trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý di sản văn hóa; hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tăng cường giao lưu hợp tác về du lịch. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn làm nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa; tập trung đầu tư hỗ trợ các nghề thủ công truyền thống, có khả năng tạo ra những sản phẩm đặc trưng phục vụ khách du lịch.

 

Ngoài ra Bắc Kạn còn lưu giữ nhiều điểm di tích lịch sử cách mạng như Chiến thắng Phủ Thông, Di tích lịch sử Nà Tu, ATK Chợ Đồn... Đây chính là một trong những lợi thế mà du lịch Bắc Kạn có thể khai thác./.

 

Di tích Pù Cọ


Di tích Nà Pậu


Di tích Bản Ca

Tác giả:  Bình Nguyên
Nguồn: 
Sign In