Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

( Cập nhật lúc: 21/01/2021  )

Sáng ngày 20/01/2021, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã Tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Văn Trường – Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh – Bí thư Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

 

Ban thường vụ Đảng bộ Sở chủ trì thảo luận


Tham gia Hội nghị có 115 đảng viên trong toàn đảng bộ. Tại hội nghị, toàn thể đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Bí thư Đảng bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021.

 

Toàn cảnh Hội nghị công tác Đảng


Qua một năm tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ với tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, xong Đảng bộ đã cùng nhau đồng lòng, đoàn kết, phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm của mỗi đảng viên đã tổ chức, triển khai, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể như sau:

 

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng


- Đảng bộ luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; cán bộ, đảng viên có tư tưởng vững vàng, lập trường kiên định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Đảm bảo việc thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương cách Hồ Chí Minh.

 

- Toàn Đảng bộ thực hiện sinh hoạt định kỳ theo quy định, trong sinh hoạt đã chú trọng đến việc nắm bắt và đánh giá diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện diễn biến về tư tưởng, hành động trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước giữ vững kỷ luật, kỷ cương, ổn định tổ chức, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan đơn vị.

 

- Đảng bộ đã nghiêm túc triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong đơn vị, thực hiện tốt quy định của Đảng, quy chế dân chủ trong cơ quan, chấp hành Luật công chức, Luật viên chức, qui chế, lề lối làm việc của từng đơn vị ...

 

- Kết quả công tác chính trị tư tưởng năm 2020:

 

+ 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị tốt.

 

+ 100% đảng viên tham gia sinh hoạt và giữ mối liên hệ tốt với cấp ủy nơi cư trú.

 

+ 100% cán bộ, đảng viên công chức, viên chức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được học tập chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TƯ năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

+ Mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đường lối quan điểm, chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của ngành và đơn vị.

 

   2. Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền ban hành 07 chương trình, 02 đề án, 10 điều lệ, 126 kế hoạch, 389 quyết định, 119 tờ trình, 198  thông báo, 1469 công văn để triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý; cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch được giao; chỉ có 01 chỉ tiêu chưa đạt do tình hình dịch Covid 19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp nên tổng số khách du lịch đễn Bắc Kạn được 198.779 lượt khách, đạt 35% so với kế hoạch năm 2020. Trong đó:Khách nội địa: 195.366 lượt khách; đạt 36% so với kế hoạch năm 2020. Khách quốc tế: 3.413 lượt khách; đạt  19% so với kế hoạch năm 2020. Tổng doanh thu du lịch: 139,37 tỷ đồng; đạt 35% so với kế hoạch năm 2020.

 

3. Công tác xây dựng Đảng


Công tác xây dựng Đảng bộ TSVM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được chú trọng và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cùng thực hiện bằng các biện pháp cụ thể như: xây dựng qui chế làm việc; qui chế hoạt động của đảng ủy, chi ủy; cơ chế phối hợp với các tổ chức đoàn thể; phát huy dân chủ trong sinh hoạt, nâng cao chất lượng, nội dung cuộc họp, sinh hoạt, đảm bảo tính chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, ngành đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

 

  Ngay từ đầu năm Đảng ủy đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt, tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra, các văn bản trọng tâm được ban hành gồm: Nghị quyết số 590-NQ/ĐB ngày 22/01/2020 của Đảng ủy Sở về việc tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm năm 2020; Nghị quyết của Đảng ủy về tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm quý I, quý II, nghị quyết tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm những tháng cuối năm 2020; Kế hoạch công tác phát triển đảng năm 2020 của Đảng ủy số 586-KH/ĐU ngày 29/01/2020; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy số 596-KH/ĐU ngày 07/02/2020; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của UBKT Đảng ủy số 597-KH/ĐU ngày 07/02/2020; Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2019 của Đảng ủy số 632-KH/ĐU ngày 30/3/2020; Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 của Đảng ủy số 645-KH/ĐU ngày 21/4/2020; Kế hoạch công tác dân vận năm 2020 của Đảng ủy số 646-KH/ĐU ngày 21/4/2020; Kế hoạch tuyên truyền miệng, hoạt động Báo cáo viên năm 2020 của Đảng ủy số 648-KH/ĐU ngày 22/4/2020; Kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2020 của Đảng ủy số 649-KH/ĐU ngày 24/4/2020; Kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và việc thực hiện quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy số 655-KH/ĐU ngày 06/5/2020; Kế hoạch Tổng kết quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng số 07-KH/ĐU ngày 24/6/2020; Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 19-QĐ/ĐU ngày 10/8/2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 số 22-CT/ĐU ngày 13/8/2020; Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 số 23-CT/ĐU ngày 13/8/2020; Quyết định phân công nhiệm vụ ủy viên BCH Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các thành phần liên quan số 20-CT/ĐU ngày 11/8/2020; Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 26-QĐ/ĐU ngày 20/8/2020; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 số 25-CT/ĐU ngày 20/8/2020; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của UBKT Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 số 02-CTr/UBKT ngày 26/8/2020;

 

Đảng bộ lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ theo đúng phân cấp và quy trình quản lý cán bộ, đảng viên. Việc đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy trình. Việc nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện đảm bảo theo quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện. Công tác bồi d­ưỡng, nâng cao trình độ CBCC luôn đư­ợc quan tâm.

 

Đảng ủy đã quán triệt và chỉ đạo 100% các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đề ra. Sau Đại hội, Đảng ủy đã chỉ đạo và ban hành kịp thời hệ thống các văn bản sau Đại hội.  

 

Trong năm 2020 Đảng bộ đã cử 08 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, 06 đảng viên học lớp đảng viên mới kết nạp; tổ chức kết nạp 03 đảng viên mới, làm thủ tục đề nghị chuyển đảng chính thức cho 04 đồng chí; tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí; cấp phát thẻ đảng cho 09 đồng chí. Thực hiện thu, chi tài chính và trích nộp đảng phí kịp thời, đúng quy định.

 

4. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ


   Thực hiện văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020 của cấp ủy cấp trên. Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch, quyết định kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện. Kết quả cụ thê: Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc được 01 cuộc; số đảng viên được kiểm tra: 03 đ/c (cấp ủy viên: 03 đồng chí; đảng viên: 0). Giám sát chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc được 01 cuộc, số đảng viên được giám sát: 03 đồng chí (cấp ủy viên: 03. đồng chí). Giám sát thường xuyên: 08 chi ủy, cấp ủy với 22 cấp ủy viên và 115 đảng viên.  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc 01 cuộc,  số đảng viên được kiểm tra: 02 đ/c . Giám sát chuyên đề 01 cuộc, số đảng viên được giám sát 03đ/c. Giám sát thường xuyên: 08 chi bộ với 22 cấp ủy viên và 115 đảng viên.

 

Trong năm có 01 đảng viên bị cấp ủy chi bộ quyết định kỷ luật ở mức khiển trách vì lý do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

 

5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể


Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị vững mạnh đoàn kết thống nhất ý chí và hành động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Kịp thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đề ra, đồng thời hưởng ứng tham gia đầy đủ các hoạt động do tổ chức đoàn thể cấp trên phát động.

 

Cấp ủy luôn quan tâm, củng cố, kiện toàn phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ và điều lệ của các tổ chức đoàn thể nhằm tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền đơn vị trong việc thảo luận xây dựng các Nghị quyết, nội quy, quy chế và các quyết định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CBCCVC, xây dựng củng cố thành một khối đoàn kết.

 

Tổ chức Công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn. Kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên và người thân bị ốm đau, gia đình có việc hiếu, việc hỉ; thực hiện tốt công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ban nữ công đã xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm và thực hiện có hiệu quả các phong trào do công đoàn cấp trên phát động.

 

Tổ chức Đoàn thanh niên luôn chủ động, tích cực trong việc tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chính trị, tích cực giáo dục về phẩm chất chính trị cho đoàn viên, thanh niên, thường xuyên cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong chương trình hành động của Đoàn, thường xuyên giới thiệu được đoàn viên ưu tú để cấp ủy bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do Đoàn cấp trên phát động.

 

6. Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).


Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 11/02/2020 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

 

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 số 614-KH/ĐU ngày 19/02/2020; Kế hoạch số 629- KH/ĐB ngày 18/3/2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể BCH Đảng bộ Sở năm 2020. Đảng ủy tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành học tập chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TƯ năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 được thực hiện gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua triển khai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các chi bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể, cá nhân gắn với việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2020.

 

Ngay từ đầu năm, từng cấp uỷ chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề có theo định hướng, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phân công chi uỷ viên và đảng viên chuẩn bị, dự kiến thời gian thực hiện theo từng quý. Từ đầu năm, cấp ủy các chi bộ xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề. Theo kế hoạch, chi ủy phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho chi uỷ viên hoặc đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan, xây dựng dự thảo đề cương chuyên đề, cấp ủy họp thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa, thống nhất trước khi giao cho đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến để tham gia thảo luận tại cuộc họp chi bộ. Kết quả 08/08 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 01 lần (tương ứng với 32 chuyên đề).

 

Năm 2020 Đảng ủy quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và đề nghị Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

 

Đ/c Hà Văn trường-GĐ Sở VHTTDL trao giấy khen cho chi bộ HTXS nhiệm vụ năm 2020

 

Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém của cấp uỷ.Việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên khắc phục những hạn chế đã tồn tại kéo dài trong thời gian qua.Các chi bộ đã lựa chọn, đăng ký những vấn đề nổi cộm, bức xúc để giải quyết trong năm. các chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra để từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự  phê bình và đấu tranh phê bình. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân tiếp thu, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp trên theo qui định. Năm 2020 Đảng ủy ban hành văn bản số 628-CV/ĐU ngày 17/3/2020 v/v chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2019; Kế hoạch số 632-KH/ĐU ngày 30/3/2020  về khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2019.

 

7. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận


7.1 Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:


Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 645-KH/ĐU ngày 21/4/2020 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, Đảng bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kiện toàn ban chỉ đạo, hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, tập thể BTV, BCH, BGĐ Sở luôn phát huy tính đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Giám đốc Sở đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu  tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành ngay từ đầu năm đồng thời thành lập và phê duyệt Quy chế hoạt động của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức họp giao ban định kỳ, tuần, tháng, quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết cuối năm để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

 

Những kiến nghị, đề xuất đều được chỉ đạo giải quyết kịp thời; ban hành Thông báo kết luận họp giao ban để tổ chức thực hiện; chỉ đạo thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo đúng quy định; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đều được công khai, minh bạch, dân chủ theo quy định; công tác cải cách thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi kịp thời, niêm yết, công khai tại trụ Sở cơ quan và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

 

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để hoàn thiện các Quy chế cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định hiện hành như: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế bình công A,B,C, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, Quy chế Thi đua – Khen thưởng ...; các quy định về chi trả thu nhập tăng thêm, giải quyết thanh toán chế độ nghỉ phép, chế độ thai sản, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí , quy định về quản lý tài chính, tài sản công, công tác đào tạo, bồi dưỡng...

 

Kết quả: 100% đơn vị trực thuộc và khối Văn phòng Sở đều xây dựng quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị; hằng năm đều tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng thời gian theo quy định; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị;

 

7.2. Công tác Dân vận


Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch số 646-KH/ĐU ngày 21/4/2020 về công tác dân vận năm 2020, công văn số 654-CV/ĐB ngày 05/5/2020 về đăng ký mô hình dân vận khéo năm 2020. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, các chi bộ lựa chọn 11 mô hình tập thể, 05 mô hình cá nhân đăng ký thực hiện với Đảng ủy Sở tổng hợp sau đó gửi về Đảng ủy CCQ tỉnh để theo dõi, đánh giá.

 

Trên cơ sở các mô hình “ Dân vận khéo” của các chi bộ, Đảng ủy Sở lựa chọn hai mô hình để chỉ đạo thực hiện:

 

* Mô hình “Khéo vận động nhân dân xã Tân Sơn xây dựng ĐSVH cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới”.


          Sở VHTT&DL đã thành lập Tổ công tác của ngành phối hợp với địa phương rà soát lại các tiêu chí chưa đạt để xây dựng lộ trình, triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 267/KH-SVHTTDL ngày 29/8/2019. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước; cấp cho xã 01 bộ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng cho hoạt động Nhà văn hóa - thể thao; 01 bộ loa kéo, 01 bộ dụng cụ thể thao; hướng dẫn địa phương xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa gắn với “Điểm du lịch trải nghiệm”; biểu diễn nghệ thuật 04 buổi,  chiếu phim vùng cao 40 buổi, tổ chức tuyên truyền lưu động 02 buổi, xây dựng 01 mô hình Đội văn nghệ tuyên truyền; xây dựng 01 Câu lạc bộ Văn hóa, thể thao - Làng văn hóa, phục vụ bạn đọc tại xã Tân Sơn 01 cuộc; tặng 08 xuất quà cho gia đình thuộc diện chính sách của xã Tân Sơn, trị giá mỗi xuất quà 500.000đ; tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền và giao lưu văn hóa ẩm thực. Sau gần hai năm triển khai giúp đỡ, tính đến ngày 30/10/2020 xã Tân Sơn huyện Chợ Mới đã đạt được 10/19 tiêu chí  trong đó có tiêu chí số 16 về Văn hóa, còn tiêu chí số 6 ( cơ sở vật chất văn hóa) tiếp tục hoàn thành trong năm tiếp theo.

 

* Mô hình “Dân vận khéo trong hoạt động chiếu phim tại cơ sở”.


Xây dựng tác phong, lề lối làm việc gương mẫu, nhiệt tình phục vụ nhân dân; có thái độ mềm mỏng hòa nhã trong giao tiếp với quần chúng nhân dân. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thôn bản, lợi ích to lớn của chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới…tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xây dựng và giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác tốt giữa đội chiếu phim với chính quyền và nhân dân tại cơ sở. Trong thời gian hoạt động tại cơ sở cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị đã tranh thủ tìm hiểu  tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân nhất là trong lĩnh vực chiếu phim vùng cao để phản ánh lại với cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền nhất là về nội dung phim, ảnh, tài liệu tuyên truyền để đề đạt bổ sung phục vụ nhân dân được tốt hơn…

 

Kết quả thực hiện: Chiếu Phim màn ảnh rộng, chỉ tiêu giao: 180 buổi; hoàn thành 180/180 =100%; Chiếu Phim Video, chỉ tiêu giao: 1.500 buổi; hoàn thành 1.500/1.500=100%

 

Nhờ làm tốt công tác dân vận khi tác nghiệp tại cơ sở, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận, Phòng Nghiệp vụ Chiếu phim Trung tâm Văn hóa đã hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch chỉ tiêu giao.

 

8. Đánh giá tình hình hoạt động của cấp uỷ


          Nhận thức rõ vai trò Đảng uỷ là hạt nhân chính trị, trung tâm lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của ngành. Các đ/c trong BCH phát huy vai trò gương mẫu không ngừng rèn luyện học tập nâng cao trình độ của bản thân.

 

          Đảng uỷ đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng cấp uỷ viên, cơ chế chỉ đạo, phối hợp lãnh đạo hoạt động toàn ngành. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế hoạt động của từng chi bộ đồng thời tại hội nghị công chức, viên chức đều thảo luận sửa đổi hoàn thiện qui chế lề lối làm việc, qui chế chi tiêu nội bộ...

 

Thực hiện tốt công tác chăm lo xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

 

          Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành. Kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

 

          Duy trì sinh hoạt Đảng uỷ đúng định kỳ, chỉ đạo các chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.

 

          9. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể.


* Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng:


- Tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 12,5% (01/08 chi bộ);

 

- Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% ( 6/8 chi bộ);

 

- Tỷ lệ chi bộ hoàn thành nhiệm vụ đạt 12,5 % (01/8 chi bộ);

 

- Tỷ lệ chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ 0 %.

 

          * Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên:


- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 4,34.% ( 05/115 người)

 

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93,04.% (107/115 người);

 

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 0,86 % (01/115 người)

 

- Tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 1,73 % (02/115 người);

 

          * Kết quả phân loại tổ chức đoàn thể cơ quan:


          - Đoàn thanh niên Sở VHTTDL đạt vững mạnh.

 

          - Công đoàn Văn phòng Sở: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

          - Hội Cựu chiến binh Sở: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

          Để phát huy thành tích đã đạt được; nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2021 như sau:


          1. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm:


          - Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.

 

          - Đảng ủy lãnh đạo toàn ngành thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao đạt từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

 

          - Hoàn thành chỉ tiêu giao thu ngân sách.

 

          - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

 

          - Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có tối thiểu 20% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

          - Năm 2021, căn cứ tình hình thực tế, phấn đấu giới thiệu từ 3-5 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng đảng, kết nạp từ 3-5 đảng viên mới trở lên.

 

- Các đơn vị đạt chuẩn Đơn vị văn hóa.

 

          - Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tích cực, hiệu quả đóng góp vào hoạt động chung của đơn vị; tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

2. Giải pháp thực hiện.


2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:


Tổ chức đầy đủ các buổi học tập, phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ và các văn bản của Trung ương, cấp ủy cấp trên cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt đảng, công tác dân vận, phát huy dân chủ gắn với thực hiện công tác chuyên môn của các phòng, đơn vị sự nghiệp. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:


Chủ động nghiên cứu, kịp thời cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, Quy định và các Văn bản của Trung ­ương, Tỉnh uỷ và Đảng uỷ cấp trên để chỉ đạo chuyên môn tham mưu xây dựng hệ thống văn bản qui phạm pháp luật, các chính sách về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

 

Tập trung triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả các hoạt động chuyên môn của ngành như: Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Bắc Kạn; công tác tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim vùng cao, hoạt động thư viện, bảo tàng, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới…; nâng cao các giải thể thao cấp tỉnh, chú trọng công tác đào tạo vận động viên thành tích cao, các môn thể thao dân tộc; tằng cường công tác xúc tiến quảng bá, tăng cường phối hợp liên kết phát triển du lịch, tập trung đề xuất thu hút đầu tư phát triển du lịch theo kế hoạch, đề án đã được phê duyệt.

 

2.3. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:


Quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác từ đầu năm, đề ra  nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt trong chi bộ, quan tâm chú trọng sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những chuyên đề bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém, phát huy những mặt mạnh, tích cực trong sinh hoạt, công tác.

 

Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp lại vị trí, việc làm để tạo nguồn cán bộ có chất lượng nhằm đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ của ngành được giao. Thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cử những cán bộ, đảng viên nằm trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý  của ngành tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, quán triệt các chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận của đảng. Lấy tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nội bộ để đánh giá mức độ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở mỗi đơn vị.

 

Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, quản lý đảng viên ngay tại các chi bộ, tổ đảng trực thuộc; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đa

 

ng công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, vi phạm qui định Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

2.4. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:


Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra , đưa công tác kiểm tra, giám sát thành nền nếp. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

 

Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát.

 

2.5. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội:


Thường xuyên chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò chức năng tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo Đoàn thanh niên phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, giữ vai trò canh tay đắc lực của Đảng trong phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích đi đầu của tuổi trẻ, phong trào xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo và tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh Sở phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng, hợp pháp.

 

          Đặc biệt, tại Hội nghị, Đảng bộ Sở VHTT&DL đã triển khai 02 Nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết số 04 –NQ/ĐB ngày 19/01/2021 của Đảng bộ Sở về việc tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và Nghị quyết số 05 –NQ/ĐB ngày 19/01/2021 của Đảng bộ Sở về việc tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I, năm 2021.


          Qua trao đổi, thảo luận và các ý kiến tham gia phát biểu của các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ, đồng chí Hà Văn Trường – Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh – Bí thư Đảng bộ Sở đã kết luận và yêu cầu các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong báo cáo và các nội dung tại 02 nghị quyết đã ban hành. Các chi bộ sớm ban hành Nghị quyết năm 2021; Nghị quyết Quý I năm 2021 và các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. Tích cực tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Với quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ cấp trên. Đảng bộ Sở VHTT&TT tin tưởng trong năm 2021 sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra./.

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU KÍCH CẦU DU LỊCH TẠI ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2020 – 2025(04/11/2020)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DL TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI TRUNG, CAO TUỔI NĂM 2020.(15/09/2020)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19.(11/08/2020)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức Giải Vô địch bóng bàn các nhóm tuổi và Giải Vô địch cờ tướng tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/06/2020)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(16/06/2020)

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA TT&DL TỔ CHỨC TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ BI ỂU DƯƠNG NHỮNG ĐỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.(19/05/2020)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL TỈNH BẮC KẠN HƯỚNG DẪN Thực hiện Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020 (24/04/2020)

Sở văn hóa, thể thao và du lịch Bắc Kạn: Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19(31/03/2020)

Phương án phòng, chống bệnh viêm đường Hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona gây ra(03/03/2020)

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM- CHI BỘ TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH BẮC KẠN(24/02/2020)

Sign In