Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

KẾ HOẠCH Kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm năm 2021

( Cập nhật lúc: 31/03/2021  )
- Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm năm 2021, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích


- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hướng dẫn viên, hoạt động hướng dẫn du lịch tại điểm.

 

- Tạo điều kiện cho các hướng dẫn viên du lịch tại điểm học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao trình độ, chất lượng hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin điểm đến của khách du lịch.

 

- Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 61 Luật Du lịch 2017 làm cơ sở để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với cá nhân đạt yêu cầu.

 

2. Yêu cầu


- Kiểm tra nghiệp vụ và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.

 

- Tổ chức kiểm tra đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA


1. Thời gian, địa điểm:


Dự kiến 03 ngày, trong tháng 5/2021 (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong công văn triệu tập học viên).

 

2. Đối tượng:


Các cá nhân đang làm công tác hướng dẫn tại các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh có nhu cầu cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA


1. Nội dung, thời lượng kiểm tra


1.1. Phần lý thuyết


- Phạm vi kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm.

 

- Bài thi dưới dạng tự luận có thời gian làm bài 90 phút, với tổ hợp 03 câu hỏi bao gồm nội dung liên quan tới:

 

 + Đặc điểm tâm lý khách du lịch (30 điểm)


 + Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giải quyết tình huống (30 điểm)


 + Quy trình và kỹ năng hướng dẫn du lịch tại điểm (40 điểm).


1.2. Phần thực hành


- Bài thi thực hành giới thiệu về khu du lịch, điểm du lịch có thời gian tối đa là 20 phút (Không quá 15 phút thuyết trình và 05 phút trả lời câu hỏi).

 

- Thí sinh thể hiện khả năng thuyết minh, khả năng giao tiếp bằng lời, sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong tác nghiệp, khả năng xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn tại điểm thông qua:

 

+ Thuyết minh giới thiệu khái quát chung về tỉnh Bắc Kạn và điểm đến du lịch nơi mình đang công tác hoặc mong muốn được công tác trong tương lai (thí sinh tự tìm kiếm thông tin và nghiên cứu để chuẩn bị bài viết giới thiệu về khu, điểm du lịch, nộp bài cho Hội đồng kiểm tra trước khi tham gia thi thực hành).

 

+ Trả lời và xử lý các câu hỏi thêm của giám khảo về các nội dung địa lý, lịch sử, văn hóa có liên quan tới điểm đến du lịch vừa giới thiệu.

 

+ Trả lời các câu hỏi và xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn.

 

- Biểu điểm:

 

+ Nội dung thuyết minh đảm bảo đầy đủ các nội dung cơ bản và chính xác về mặt thông tin (40 điểm).


+ Trả lời được các câu hỏi thêm của giám khảo về các nội dung địa lý, lịch sử, văn hóa có liên quan tới điểm đến du lịch vừa giới thiệu (20 điểm).


+ Xử lý được các tình huống trong quá trình hướng dẫn do Hội đồng kiểm tra đưa ra hoặc bốc thăm được (30 điểm).


+ Trình bày lưu loát, rõ ràng, truyền cảm, tác phong tự tin, sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể trong khi trình bày (10 điểm).


2. Đánh giá và công nhận điểm kiểm tra


- Thí sinh phải tham dự đầy đủ tất cả các phần thi lý thuyết và thực hành.

 

- Thí sinh được đánh giá là đạt trình độ hướng dẫn du lịch tại điểm nếu điểm thi lý thuyết và thực hành đều đạt từ 50 điểm trở lên.

 

- Thí sinh có bài thi nào không đạt yêu cầu sẽ phải thực hiện lại bài thi đó.

 

- Căn cứ kết quả được Hội đồng kiểm tra chấm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định công nhận điểm kiểm tra.

 

IV. KINH PHÍ


Kinh phí do các cá nhân tham gia kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm tự chi trả và nguồn kinh phí thu phí và lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2021.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Phòng Quản lý Du lịch


- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị có liên quan và giảng viên các cơ sở đào tạo về lĩnh vực du lịch; tham mưu tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm theo kế hoạch.

 

- Tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm.

 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và in ấn tài liệu có liên quan phục vụ cho việc kiểm tra.

 

- Tham mưu công nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm cho các cá nhân đủ điều kiện theo quy định.

 

- Tham mưu thẩm định hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho các cá nhân đề nghị theo quy định.

 

2. Văn phòng:


Thực hiện đăng tải Kế hoạch trên cổng thông tin điện tử của Sở để các cá nhân đăng ký tham gia kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm.

 

3. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch:


Đăng tải Kế hoạch trên website: dulich.backan.gov.vn để quảng bá, truyên truyền rộng rãi về hoạt động kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm.

 

4. Các đơn vị,  doanh nghiệp có hướng dẫn viên du lịch tại điểm:


Tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân tham gia kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm theo Kế hoạch.

 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo các phòng, đơn vị báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Vụ Lữ hành-Tổng cục Du lịch (B/c);

- Tỉnh Đoàn Bắc Kạn;

- Phòng VH&TT các huyện, TP;

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện, thành phố;

- Trung tâm TTXTDL;

- Doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Giám đốc Sở;

- Văn phòng;

- Cổng thông tin điện tử của Sở;

Gửi bản giấy:                                                                               

- Lưu: VT, QLDL.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Hà Văn Trường

 

Download Kế hoạch tại đây:Ke-hoach-Kiem-tra-NV-HDV-tai-diem-229 (31.03.2021).pdf

Tác giả:  Sở VHTT&DL
Nguồn: 

Tin bài mới:


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN LÀM VIỆC VỚI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH(29/03/2021)

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.(21/01/2021)

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU KÍCH CẦU DU LỊCH TẠI ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2020 – 2025(04/11/2020)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DL TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI TRUNG, CAO TUỔI NĂM 2020.(15/09/2020)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19.(11/08/2020)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức Giải Vô địch bóng bàn các nhóm tuổi và Giải Vô địch cờ tướng tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/06/2020)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(16/06/2020)

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA TT&DL TỔ CHỨC TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ BI ỂU DƯƠNG NHỮNG ĐỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.(19/05/2020)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL TỈNH BẮC KẠN HƯỚNG DẪN Thực hiện Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020 (24/04/2020)

Sở văn hóa, thể thao và du lịch Bắc Kạn: Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19(31/03/2020)

Sign In