Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

TỈNH BẮC KẠN VỚI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

( Cập nhật lúc: 31/03/2021  )

Nhằm triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương; được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016-2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Theo Nghị quyết số: 64/NQ-HĐBCQG ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì tỉnh Bắc Kạn được phân bổ 06 đại biểu Quốc hội khoá XV.

 

Trong đó: Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04 đại biểu; số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 02 đại biểu. Tỉnh Bắc Kạn được chia thành 02 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, mỗi đơn vị được bầu 03 đại biểu. Cụ thể:  Đơn vị bầu cử số 01 gồm 04 huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rỳ và Pác Nặm; Đơn vị bầu cử số 02 gồm các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và TP Bắc Kạn.

 

Để tổ chức, triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 03/02/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị số: 02/CT-UBND Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, kịp thời gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; các cấp, các ngành các đơn vị đã tích cực tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng trình tự, quy trình, quy định của cấp trên từ khâu thành lập Ban bầu cử đến công tác tuyên truyền, tập huấn, hiệp thương, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của người tự ứng cử...; một số hoạt động cụ thể:

 

Ngày 25/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBBC về Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử được thực hiện rộng rãi trên nhiều phương tiện là báo chí (báo hình, báo in, báo điện tử, báo nói); trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; trên hệ thống Cổng, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; mạng xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền được tổ chức theo các đợt. Đợt 1, từ nay đến ngày 23/4/2021; đợt 2, từ ngày 23/4 đến ngày 23/5/2021; đợt 3, từ ngày 23/5 đến ngày 10/6/2021. Thời gian vận động bầu cử, từ ngày 28/4 đến trước 7h ngày 22/5/2021.

 

Sáng 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ ViệtNamtỉnh Bắc Kạn chủ trì. Hội nghị đã nghe đồng chí Triệu Thị Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử ở địa phương. Sau khi thảo luận, 100% đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất không đưa vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 04 trường hợp; thống nhất lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 11 trường hợp. Đồng thời, thống nhất không đưa vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 07 trường hợp; lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 91 trường hợp.

 

Trước đó, ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố đã ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

 

Đơn vị bầu cử số 1: Phường Đức Xuân, được bầu 05 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 2: Phường Sông Cầu, được bầu 05 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 3: Phường Phùng Chí Kiên, được bầu 05 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 4: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, được bầu 03 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 5: Phường Huyền Tụng, được bầu 03 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 6: Phường Xuất Hóa, được bầu 03 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 7: Xã Dương Quang, được bầu 03 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 8: Xã Dương Quang, được bầu 03 đại biểu.

 

Ngày 30/3/2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên công đoàn quý I năm 2021. Tham dự hội nghị có trên 100 đại biểu là các đồng chí báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh, Chủ tịch các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, cán bộ, công chức, lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nội dung trọng tâm Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Phạm Văn Hải, chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh định hướng các nội dung công tác tuyên tuyền trong thời gian tới trước mắt là các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021.

 

LĐLĐ tỉnh tổ chức triển khai các quy định về bầu cử

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, tích cực tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành; sự ủng hộ và vào cuộc của toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn; chắc chắn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ thành công rực rỡ./.

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 
Sign In